فراخوان مقاومت ايران به دولت، پارلمان، احزاب يونان براي حمايت و دفاع از پناهجويان ايراني

عكس از رويتر-ورود گروهی از پناهجویان با قایق از سواحل ترکیه به یکی از جزایر یونان ١۵ اوت ٢٠١۵
عكس از رويتر-ورود گروهی از پناهجویان ايراني با قایق از سواحل ترکیه به یکی از جزایر یونان ١۵ اوت ٢٠١۵

فراخوان مقاومت ايران به دولت، پارلمان، احزاب يونان براي حمايت و دفاع از پناهجويان ايراني

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با انتشار اطلاعيه يي اعلام كرد: مقاومت ايران رفتار خشونت بار با پناهندگان ايراني در يونان در روزهاي اخير را كه به جراحت شماري از آنها منجر شده قوياً محكوم مي كند و با تأكيد بر اينكه دولت يونان مسئول امنيت پناهجويان و پناهندگان ايراني در اين كشور است از اين دولت به عنوان يك عضو اتحاديه اروپا و امضاكننده كنوانسيون 1951 ژنو در باره پناهندگي مي خواهد با اعطاي حق پناهندگي به پناهجويان ايراني، اجازه ندهد آنان در خارج از حاكميت رژيم آخوندي نيز با ظلم و تبعيض و خشونت رو به رو باشند. برخي از اين پناهجويان با اين كه سالهاست در يونان به سر مي برند هنوز از موقعيت پناهندگي محرومند.

مقاومت ايران پارلمان, احزاب سياسي و سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگان در يونان، همچنانكه شوراي اتحاديه اروپا و كميسيون مهاجرت اتحاديه اروپا و مدافعان حق مقدس پناهندگي در سراسر اروپا را به اقدام فوري در حمايت از پناهجويان در يونان به ويژه پناهجويان ايراني فرا مي خواند و از آنها مي خواهد اجازه ندهند حقوق پناهندگان و پناهجويان ايراني و ارزشهاي جهانشمول پناهندگي در اروپا پايمال شود.

در شرايطي كه رژيم آخوندي با امواج فزاينده سركوب از اعدام و قطع دست و پا و اسيدپاشيدن و ديگر اعمال سبعانه هر روز از مردم به ويژه جوانان ايراني قرباني مي گيرد و شمار اعدامها صرفأ در دوران رياست جمهوري روحاني به 2000تن بالغ مي شود، احترام به حقوق پناهجويان ايراني و اعطاي حق پناهندگي به آنان از اولويت برخوردار است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s