تظاهرات در #تهران و #اصفهان عليه حكم #اعدام محمد علي طاهري، تظاهرات معلمان پيش دبستاني، بازنشستگان فولاد كشور وكاركنان برق سيستان وبلوچستان ويزد دربرابر مجلس ارتجاع#

تظاهرات در تهران و اصفهان عليه حكم اعدام محمد علي طاهري، تظاهرات معلمان پيش دبستاني، بازنشستگان tehran-76429_7566427_7026426_5106422_9116421_77450,,18390612_303,00 فولاد كشور وكاركنان برق سيستان وبلوچستان ويزد دربرابر مجلس ارتجاع

روز يكشنبه تهران شاهد چند اعتراض مردمي عليه سياست سركوب و اعدام رژيم آخوندي و نيز احقاق حقوق پايمال شده معلمان و كارگران بود، گزارشي داريم در اين زمينه.

  • روز يكشنبه 25 مرداد چند منطقه از  تهران و مقابل مجلس ارتجاع، شاهد تظاهرات و اعتراضات معلمان، كارگران و هواداران زنداني سياسي محمد علي طاهري بود.

جمعي از هواداران زنداني سياسي محمد علي طاهري  در اعتراض به حكم اعدام او در مقابل دادگستري آخوندي تجمع كردند. رژيم در وحشت از گسترش تظاهرات با تمام قوا اقدام به پراكنده كردن جمعيت كرده و با شليك تير هوايي و گاز اشك آور و ضرب و شتم مردم با  باتون، اقدام به دستگيري گسترده مردم و جوانان كرد.

پارك روبه‌روي دادگستري مملو از مزدوران زن نيروي انتظامي،  براي…

View original post 357 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s