جلوگيري كميته سركوب مجاهدان اشرفي از رفتن 8 بيمار به بيمارستان و سوختن قرارهاي جراحي… جلوگيري از ورود نيازهاي اوليه خريداري شده توسط ساكنان براي سومين هفته

جلوگيري كميته سركوب مجاهدان اشرفي از رفتن 8 بيمار به بيمارستان و سوختن قرارهاي جراحي… جلوگيري از ورود نيازهاي اوليه خريداري شده توسط ساكنان براي سومين هفته.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s