جلوگيري كميته سركوب مجاهدان اشرفي از رفتن 8 بيمار به بيمارستان و سوختن قرارهاي جراحي… جلوگيري از ورود نيازهاي اوليه خريداري شده توسط ساكنان براي سومين هفته

3f638116ec36c13ef502f8e76bb7ee65_XLجلوگيري كميته سركوب مجاهدان اشرفي از رفتن 8 بيمار به بيمارستان و سوختن قرارهاي جراحي… جلوگيري از ورود نيازهاي اوليه خريداري شده توسط ساكنان براي سومين هفته

كميته سركوب مجاهدان اشرفي در نخست وزيري عراق به رياست فالح فياض به درخواست رژيم ايران، سياستهاي سركوبگرانه و محدوديتهاي ضد انساني عليه ليبرتي را شدت بخشيده است.

در روز يكشنبه 25 مرداد ( 16 اوت ) مأموران عراقي به دستور كميته سركوب مانع انتقال چهار بيمار به بيمارستاني در بغداد براي عمل جراحي چشم كه از مدتها قبل در انتظار آن بودند جلوگيري كردند. اين چندين بار است كه قرار جراحي اين چهار بيمار به خاطر كارشكني نيروهاي عراقي لغو مي شود.

نيروهاي عراقي در همين روز از رفتن چهار بيمار ديگر كه از بيماري گوش رنج مي برند به بيمارستان در بغداد جلوگيري كردند و قرار پزشكي آنها كه از چندي پيش گرفته بودند، سوخت.

ساكنان جلوگيري نيروهاي عراقي از انتقال اين هشت بيمار را از همان لحظات اوليه با يونامي در ميان گذاشتند اما اين اقدامها به جايي نرسيد.

محاصره پزشكي و زجر كش كردن بيماران سياست شناخته شده كميته سركوب است كه به نمايندگي از فاشيسم ديني حاكم بر ايران پيش مي برد و تا كنون 26 قرباني در ميان ساكنان به جاي گذاشته است.

در يك اقدام ضد انساني ديگر، كميته سركوب از ورود نيازهاي اوليه خريداري شده توسط ساكنان از جمله 10 كولر آبي، پارچه، اقلام تأسيساتي و تداركاتي براي سرويس و نگهداري زير ساختها و قطعات يدكي خودروهاي خدماتي به كمپ جلوگيري كردند. اكنون سومين هفته است كه كميته سركوب از ورود نيازهاي جاري و اوليه ساكنان جلوگيري مي كند. طي هفته گذشته مأموران عراقي در چهار نوبت، از ورود نيازهاي اوليه ساكنان بدون هيچ دليلي جلوگيري كرده و آنها را برگرداندند.

در كمپي كه ساكنان نمي توانند از آن خارج شوند، ممانعت از ورود نيازهاي اوليه كه ساكنان خود خريداري مي‌كنند نقض فاحش يادداشت تفاهم امضاشده بين يونامي و دولت عراق در روز 25 دسامبر 2011 و نقض استانداردهاي حقوق بشري و انساندوستانه و بسياري از معاهدات بين المللي و يك اقدام مجرمانه است.

مقاومت ايران با توجه به تعهدات مكتوب و مكرر دولت آمريكا و ملل متحد در قبال امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي، خواهان مداخله فوري آمريكا و سازمان ملل براي پايان دادن به محاصره لجستيكي و پزشكي كمپ و دسترسي آزاد ساكنان به خدمات درماني است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s