عفو بين الملل: وضعيت حقوق بشر در ايران تيره و تار است

downloadعفو بين الملل: وضعيت حقوق بشر در ايران تيره و تار است

عفو بين الملل وضعيت حقوق بشر در ايران را تيره و تار توصيف كرد و ضمن محكوم كردن دستگيري و محاكمه خبرنگار ايراني واشينگتن پست ،  اعلام كرد : متاسفانه رژيم ايران يك سابقه و مسير ترسناكي از زنداني كردن خبرنگاران دارد.

مدير عفو بين الملل در خاورميانه و شمال آفريقا دستگيري و زنداني كردن  جيسون رضائيان، بمدت يكسال قبل از محاكمه كه ششماه آن در سلول انفرادي بوده را توهين به عدالت و آخرين اقدام يك خط كار طولاني از حملات مقامات رژيم ايران عليه خبرنگاران دانست كه به شكل مسالمت آميز و قانوني كارشان را انجام ميدهند.

عفو بين الملل خواستار آزادي بدون قيد و شرط اين خبرنگار شد و  گفت ”دو سال از حكومت حسن روحاني ميگذرد، وضعيت حقوق بشر در ايران تيره و تار است و اذيت و آزار و زنداني كردن خبرنگاران بي امان ادامه دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s