روحاني بر نقض قطعنامه شوراي امنيت و خريد و ساخت #موشك و سلاح و دادن سلاح به مزدوران رژيم #ايران تأكيد مي كند#

روحاني بر نقض قطعنامه شوراي امنيت و خريد و ساخت موشك و سلاح و دادن سلاح به مزدوران رژيم تأكيد مي كند

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد حسن روحاني رئيس جمهور آخوندها  روز شنبه 31مرداد (22اوت) در وزارت دفاع رژيم گفت به قطعنامه  2231 rohani3شوراي امنيت ملل متحد پايبند نيست. وي تصريح كرد: قطعنامه «مانع كار ما نيست از هر كجا سلاح لازم بدانيم مي خريم و خواهيم خريد و منتطر هيچكس و اجازه هيچكس و تأييد هيچكس و نگاه به هيچ قطعنامه يي نخواهيم كرد». وي با اشاره به ساخت موشكهاي جديد موسوم به فاتح 313 گفت: «شرايط ما يك شرايط  خاصي است, تو اين شرايط خاص ما بايد صنعت نظامي را تقويت بكنيم… توافق ما با دنيا براي اين نيست كه نيروهاي مسلح ما قدمي بخواهند در تقويت خودشون كوتاه بيايند, قدمي بخواهند در راهبردهاي خودشون در اهداف خودشون كوتاه بيايند… تا به همه اهدافي  كه مد نظر ماست دست يابيم».

روحاني تحت عنوان فروش سلاح، به مزدوران رژيم در منطقه اطمينان داد ارسال سلاح به آنها ادامه خواهد يافت. روحاني گفت: «اگر هم جايي لازم بدونيم سلاح بفروشيم, خواهيم فروخت بدون هيچ ملاحظه يي, هيچ قطعنامه يي، سلاح مون رو خواهيم فروخت».

اين اظهارات به خوبي نشان مي دهد رژيم ايران هرگز از صدور تروريسم و بنيادگرايي دست نمي كشد و نرمش و انعطاف در مقابل آن عليه صلح و آرامش در منطقه، و مشوق آن در تجاوزكاري و جنگ افروزي است. يك هفته پيش از اين ولايتي مشاور خامنه اي به مزدوران رژيم كه در تهران گرد آمده بودند اطمينان داد «توان بیشتری برای همراهی و پشتیبانی از دوستان خود در منطقه» خواهد داشت (خبرگزاري حكومتي ايسنا- 24 مرداد1394).

اظهارات امروز روحاني اين حقيقت را نيز اثبات مي كند پولهايي كه در اثر توافق اتمي به رژيم داده مي شود به‌هيچ وجه در خدمت منافع ملي ايران و پيشرفت اقتصاد و بهبود معيشت مردم قرار نمي گيرد. خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت روز 23 تير بلافاصله بعد از توافق اتمي اعلام كرد «پولهاي نقدي كه به جيب رژيم ريخته مي شود بايد تحت كنترل شديد سازمان ملل صرف نيازمنديهاي مبرم مردم ايران به ويژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تأمين غذا و دارو براي توده مردم شود در غير اين صورت خامنه اي پولها را كماكان در چارچوب سياست صدور تروريسم و  ارتجاع به عراق و سوريه و يمن و لبنان سرازير مي كند و قبل از همه، جيب پاسداران نظام را پُرتر از هميشه مي كند».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s