سفر وزير انگليسي به #تهران در بحبوحه اعدامهاي جمعي و ملاقات با مسئولان 120 هزار #اعدام سياسي، مشوق اعدامهاي بيشتر و خيانت به ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشري است

سفر وزير انگليسي به تهران در بحبوحه اعدامهاي جمعي و ملاقات با مسئولان 120 هزار اعدام سياسي، مشوق اعدامهاي بيشتر و خيانت به ارزشهاي دموكراتيك و حقوق بشري است

British Foreign Secretary Philip Hammond Mohammad shakes hand with Javad Zarif (R)   on March 16, 2015 in Brussels
British Foreign Secretary Philip Hammond Mohammad shakes hand with Javad Zarif (R) on March 16, 2015 in Brussels

سفر آقاي فيليپ هموند، وزير امور خارجه انگلستان به ايران و ملاقات او با سردمداران فاشيسم ديني حاكم، اين رژيم را در ادامه و تشديد شكنجه و كشتار و صدور تروريسم و بينادگرايي تشويق مي كند. اين سفر و سفرهاي مشابه عليه مصالح ملي مردم ايران و اراده آنها براي سرنگوني اين رژيم و استقرار دمو كراسي و حاكميت مردمي در ايران است.

سردمداران رژيم كه فيليپ هموند با آنها ملاقات مي كند از مسئولان 120 هزار اعدام سياسي از جمله قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در تابستان 1988 و اعدام بيش از 2000 زنداني در دوران روحاني هستند. در اين دوران علاوه بر افزايش اعدامها سركوب و فشار و تبعيض عليه زنان و  اقليتهاي قومي و ديني به نحو بيسابقه يي تشديد شده است.

عفو بين الملل در اطلاعيه 23 ژوييه خود اعلام كرد در نيمه اول 2015 حداقل 694 زنداني اعدام شده اند و اين «تصويري شوم از قتل عمدي برنامه‌ریزی شده با تأييد قضايي در مقياس انبوه توسط ماشین دولتی را رسم مي كند…. به نظر مي رسد كه ما 1000 مرگ تأييدشده دولتي تا پايان سال را شاهد باشيم».

كساني كه آقاي هموند در تهران با آنها ملاقات مي كند بالاترين مسئولان صدور تروريسم و بنيادگرايي و كشتار مردم بيگناه در عراق و سوريه و يمن و لبنان هستند. ملاقات با چنين اشخاصي كه به خاطر جنايتهايشان در داخل و خارج ايران بايد به اتهام جنايت عليه بشريت محاكمه شوند تنها انزجار مردم ايران را بر مي انگيزد.

در حاليكه توجيه اين سفر و سفرهاي مشابه، توافق اتمي شش قدرت جهاني با آخوندها است، بالاترين مقامات رژيم تصريح مي كنند كه التزامي به قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد ناشي از اين توافق ندارند. روز شنبه 31 مرداد، حسن روحاني رئيس جمهور آخوندها گفت قطعنامه 2231 «مانع كار ما نيست از هر كجا سلاح لازم بدانيم مي خريم و خواهيم خريد و منتطر هيچكس و اجازه هيچكس و تأييد هيچكس و نگاه به هيچ قطعنامه يي نخواهيم كرد»، «اگر هم جايي لازم بدونيم سلاح بفروشيم, خواهيم فروخت بدون هيچ ملاحظه يي, هيچ قطعنامه يي، سلاح مون رو خواهيم فروخت».

كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران همه مدافعان حقوق بشر و دموكراسي و همه طرفداران صلح و آرامش در منطقه و جهان را به محكوم كردن اين سفر و اقدام فوري براي لغو آن فرا مي خواند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s