شهید قهرمان #مجاهد_خلق بیژن میرزایی شهادت: 10 شهريور 1392-#اشرف #عراق #ايران

شهید قهرمان مجاهد خلق بیژن میرزایی

شهادت: 10 شهريور 1392-اشرف

نجف اشرف 1369-از چپ به راست: بيژن ميرزايي، عباس داوري و محمد اقبال
نجف اشرف 1369-از چپ به راست: بيژن ميرزايي، عباس داوري و…
مجاهد شهيد بيژن ميرزايي كه در لحظات اول حمله به اشرف اولين شهيد اين حمله جنايتكارانه بود
مجاهد شهيد بيژن ميرزايي كه در لحظات اول حمله به اشرف اولين شهيد اين حمله جنايتكارانه بود

…عاشقی را در شریعت بغداد هزار تازیانه زدند از دست نشد و از پای درنیامد واصلی بدو رسـید او را از آن حال پرسیدگفت محبوب مرا حاضر بود و من بقـوت مشـاهدۀ او ایـن تحمـلکـردم

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s