يورش وحشيانه به زندانيان بند7 و 8 اوين و زندانيان #سياسي #زندان مركزي زاهدان در #ايران

ايران: يورش وحشيانه به زندانيان بند7 و 8 اوين و  زندانيان سياسي زندان مركزي زاهدان

زندان مخوف اوين در تهران
زندان مخوف اوين در تهران

به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت روز پنجشنبه 5 شهريور مأموران گارد امنیتی زندان اوین به بندهای 7 و 8 زندان اوین یورش بردند و تمام وسایل زندانیان را بازرسی کردند. اين دو بند مخصوص نگهداري مجرمان عادي است اما دژخيمان رژيم براي اعمال فشار بيشتر به زندانيان سياسي شماري از آنها را به اين بندها منتقل كرده اند.  در اين حملات كه همواره با آزار و اذيت و توهين و تحقير زندانيان همراه است،  بخشي از وسايل زندانيان توسط دژخيمان  مصادره يا به سرقت برده مي شود يا توسط آنها تخريب مي گردد.  يك ماه و نيم  پيش نيز عوامل گارد زندان اوين به زندانيان همين دو بند حمله كردند.

  در روز 29 مرداد نيز  زندانيان سياسي بند يك  زندان مركزي زاهدان مورد تهاجم نيروهاي گارد  اين زندان قرار گرفتند.  اين حمله پس از اعتصاب غذاي زندانيان اين بند به رفتارهاي وحشيانه شكنجه گران و شرايط غيرانساني اين زندان از جمله كميت و كيفيت پايين جيره غذايي ….صورت گرفت.   اين حمله   به  درگیری شدید و خونیني   بين گارد زندان و زندانيان منجر شد.   دو تن از زندانيان به خاطر شدت جراحاتشان به بيمارستاني خارج از زندان منتقل شدند.

در همين حال دژخيمان ۲۵ تن از زندانيان اين بند را به سلولهاي انفرادي بند قرنطينه زندان منتقل كرده و آنها را تحت شكنجه هاي وحشیانه از قبيل زدن با كابل، شوكر برقي و آويزان كردن براي مدت طولاني قرار دادند.

سكوت و بي عملي جامعه جهاني بويژه آمريكا و اتحاديه اروپا در قبال نقض فاجعه بار حقوق بشر در ايران بهر دليل كه باشد معنايي جز مشاركت در سركوب و كشتار مردم ايران ندارد. هر گونه مراوده با اين رژيم بايد به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران از جمله توقف اعدامها و آزادي تمامي زندانيان سياسي مشروط شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s