چهل و هشت رشته #اعتراض توسط اقشار مختلف در شهرهاي مختلف #ايران طي روزهاي گذشته

ايران: 48رشته اعتراض توسط اقشار مختلف در شهرهاي مختلف كشور طي روزهاي گذشته

201582275829971318452

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد طي روزهاي گذشته، اقشار مختلف مردم در شهرهاي مختلف كشور دست كم به 48 رشته حركت اعتراضي دست زده و عليه سركوب، عدم پرداخت حقوق، اخاذي مالياتي، بالابردن شهريه دانشجويي، كمبود وحشتناك نيازهاي اوليه همچون آب، و همچنين سرقت اموالشان توسط ارگانهاي غارتگر وابسته به سران رژيم آخوندي و در همبستگي با دستگير شدگان دست به اعتراض زدند.

كاركنان كارخانه سنگ تراشي در ملارد كرج، كارمندان و كارگران كارخانه وينر مشهد، كارگران كارخانه به گستر اراك، بازنشستگان پالايشگاه آبادان، كارگران بخش حوادث شركت آب منطقه 2 قم، كارگران كارخانه دانيال شوش، رفتگران پيماني شهرداري كرج، كارگران كارخانه سيم و كابل پورتكس تبريز، فرهنگيان اراك، كارگران ساعتي در قسمتهاي اداري و درماني و خدماتي بيمارستان كنگان، كاركنان كفش بلا در تهران، رانندگان كاميونهاي سنگين در شهرك صنعتي ديواندره، رفتگران شهرداري فومن، بازنشستگان تأمين اجتماعي كرمانشاه، پارك بانهاي شهرداري منطقه بازار تهران طي همين دو روز در اعتراض به حقوقهاي پرداخت نشده شان تجمع كردند.

اعتراضات عليه اخراج كارگران از مجتمعات صنعتي در شهرهاي تهران، اراك، بيستون كرمانشاه، كارون، سنندج و اسلام آباد، و همچنين عليه قطع آب و كم آبي در مناطق مختف تهران، چهارمحال و بختياري و در شهرهاي كرج، قروه، جهرم، اردبيل ادامه داشت. بسياري از اقشار ديگر در اعتراض به اخاذيهاي دولتي و غارت اموالشان در تهران، مشهد و اردبيل صداي خود را بلند كردند و اعتراض مغازه داران در شهرك جواديه با مأموران سازمان مالياتي به درگيري كشيد. در اهواز نيز حاميان محيط زيست عليه آلودگي هوا و بي توجهي مقامات رژيم نسبت به آن دست به اعتراض زدند.

اعتراضات كارگري در برخي موارد از جمله در «شركت كشت و صنعت نيشكر ميان آب» در نزديك شهر شوش به درگيري شديد نيروي سركوبگر با كارگران انجاميد. اخراج كارگران بومي كه سالها است به طور روزمزد در اين واحد صنعتي كار مي كنند، به تجمع و تحصن آنها در مقابل اين شركت انجاميد. حمله عوامل نيروي انتظامي به اين تحصن به درگيري با كارگران و دستگيري شماري از آنان منجر شد. به دنبال آن خانواده هاي كارگران نيز به اين تحصن پيوستند. در يورش مجدد نيروهاي سركوبگر به متحصنان كه با گاز اشک آور همراه بود همسر یکی از کارگران از ناحيه صورت به شدت زخمي شد و به بیمارستان منتقل گرديد. کارگران معترض شرکت «میان آب» خواستار تغيير مدیرعامل و بازگشت به کار همکاران اخراجی خود هستند.

گستردگي اين اعتراضات به خوبي نشان مي دهد كه بحران عظيم اقتصادي حاصل فساد و غارت سران رژيم ضد مردمي حاكم بر ايران است و وعده هاي پوشالي آخوند روحاني در مورد رونق اقتصادي نيز فريبي بيش نيست. رژيمي كه هيچ راه حلي براي نابه‌سامانيهاي اجتماعي و اقتصادي ندارد، پاسخ اعتراضات را تنها با سركوب و خفقان بيشتر مي‌دهد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s