فيلم – جنايتهاي شبه نظاميان شيعه عراقي طرفدار ايران از آخوندها و مراجع تقليد مدال هم مي گيرند

فيلم – جنايتهاي شبه نظاميان شيعه عراقي طرفدار ايران از آخوندها و مراجع تقليد مدال هم مي گيرند

ويدئو را در اينجا ببينيد

تلويزيون عربي الجزيره با پخش فيلمي هولناكي از جنايتها و قتل و غارت توسط شبه نظاميان شيعه عراق معروف به «الحشد الشعبي» (بسيج مردمي) پخش كرد. در اين فيلم جنايتكاري به نام ابوعزرائيل كه قبلا عكسهايش در ايران در كنار مزدوران و سردمداران رژيم در شهرهاي مختلف چاپ شده است، در حال سر بريد، قتل و غارت و جنايتهاي مشابه در حق مردم بي دفاع و اهل سنت و پيروان ساير اديان و مذاهب در عراق ديده مي شود، ضمن اين كه فيلم هم ضبط مي كند و با افتخار پخش مي كند.

در صحنه هاي ديگري از فيلم شاهد دريافت مدال و نشان توسط همين ابوعزرائيل از سوي آخوندها و مراجع شيعه عراقي مزدور رژيم هستيم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s