اين كشته ي فتاده به هامون حسين توست-به ياد مجاهد قهرمان حسين مدني

این کشته ی فتاده به هامون حسین توست

به ياد مجاهد قهرمان حسين مدنى مجاهدي استوار و پرخروش همانگونه رفت كه زيست، اين تصوير بهترين گواه است

مجاهد قهرمان شهيد حسين مدني
مجاهد قهرمان شهيد حسين مدني

این کشته ی فتاده به هامون حسین توست

 وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

این نخل تر کز آتش جانسوز تشنگی

دود از زمین رسانده به گردون حسین توست

این ماهی فتاده به دریای خون که هست

زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست

این غرقه محیط شهادت که روی دشت

از موج خون او شده گلگون حسین توست

این خشک لب فتاده دور از لب فرات

کز خون او زمین شده جیحون حسین توست

حسين مدني

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s