#ايران #عراق انتقال مزدوران اطلاعات و نيروي تروريستي #قدس به #ليبرتي تحت عنوان خانواده توسط سفارت آخوندها و ماموران كميته سركوب ساكنان تحت نظارت فالح فياض

انتقال مزدوران اطلاعات و نيروي تروريستي قدس به ليبرتي تحت عنوان خانواده توسط سفارت آخوندها و ماموران كميته سركوب ساكنان تحت نظارت فالح فياض

از جمله عكسهايي كه وزارت اطلاعات از مزدوران خود تحت عنوان «خانواده ساكنان ليبرتي» در سايتهايش چاپ كرده است
از جمله عكسهايي كه وزارت اطلاعات از مزدوران خود تحت عنوان «خانواده ساكنان ليبرتي» در سايتهايش چاپ كرده است

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد صبح امروز دوشنبه 16 شهريور بيش از 20 تن از مزدوران وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس رژيم آخوندي در پوش شناخته شده «خانواده ساكنان» به ليبرتي منتقل شدند. انتقال اين  مزدوران به وسيله يك ميني بوس، توسط سفارت رژيم آخوندي در بغداد و كميته سركوب مجاهدان ليبرتي به رياست فالح فياض، مشاور امنيت ملي دولت عراق،  صورت گرفته است.

اين مزدوران توسط سرهنگ صادق محمد كاظم و سرگرد احمد خضير و سروان حيدر عذاب از كميته سركوب  ليبرتي از چندين پست بازرسي عبور داده شده و به ايستگاه پليس ليبرتي منتقل شدند. آنها به محض رسيدن به سردادن شعارهاي تهديد آميز و تحريك كننده پرداختند.

اين مزدوران كه توسط وزارت اطلاعات و سفارت رژيم به عراق و بغداد سفر كرده اند بدون هماهنگي و مشاركت فعال ارگانهاي امنيتي عراقي نمي توانستند از نقاط  متعدد بازرسي عبور كرده و خود را به ليبرتي برسانند. امري كه به روشني امنيت مجاهدان ليبرتي را به خطر انداخته و از طرحهاي رژيم ايران و عواملش در عراق براي شكنجه رواني مجاهدين و زمينه سازي براي كشتارهاي بعدي خبر مي دهد.

جالب توجه اين كه برخي از مزدوران اعزام شده به ليبرتي، مدعي هستند از اقوام كساني هستند كه از مدتها پيش تحت نظر كميسارياي عالي پناهندگان از ليبرتي به خارج از عراق منتقل شده اند و دولت عراق و دولت آمريكا از جزييات امر و زمان انتقال آنها و محل استقرار آنها به خوبي مطلع هستند.

در سالهاي 2010 و 2011 نيز مزدوران رژيم آخوندي تحت نام خانواده ساكنان حدود 23 ماه در كنار اشرف مستقر شده و با 320 بلندگو به طور شبانه روزي به شكنجه رواني ساكنان مشغول بودند.

انتقال مزدوران به ليبرتي يادداشت تفاهم امضا شده بين دولت عراق و ملل متحد در 25 دسامبر 2011 را به نحو وخيمي نقض مي كند. علاوه بر اين نماينده ويژه دبيركل در عراق بارها به نمايندگان ساكنان از طرف دولت عراق تضمين داده بود كه اجازه نخواهد داد اين مزدوران به ليبرتي بروند. در 15 اكتبر 2012 در پاسخ به نامه نماينده ساكنان ليبرتي در مورد انتقال مزدوران رژيم به كمپ ليبرتي، معاون نماينده ويژه دبير كل در عراق نوشت: «مقامات عراقي چنين موضوعي را قاطعانه رد كرده اند…. مضافا بر اين من به شما اطمينان مي دهم كه يونامي با اطمينان مطلق هيچ كسي را به هيچ عنوان اجازه نمي دهد به كمپ ليبرتي دست يابد».

مقاومت ايران از آبان 1393 در دهها اطلاعيه و نامه به مقامات آمريكايي و ملل متحد هشدار داده است كه رژيم ايران در صدد تكرار سناريوي اشرف و انتقال مزدوران اطلاعات و نيروي تروريستي قدس تحت نام خانواده ساكنان است، اما متأسفانه هيچ اقدام مؤثري براي جلوگيري از اين توطئه به عمل نيامده است.

مقاومت ايران با تأكيد بر تعهدات مكرر و مكتوب ملل متحد و دولت آمريكا درباره امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي،  خواستار اقدام فوري براي پايان دادن به شكنجه رواني ساكنان تحت نام «خانواده» و دور كردن عوامل رژيم آخوندي از ليبرتي تحت هر عنواني است.

One comment

  1. بیچاره رژیم ملاها به چه روز فلاکت باری افتاده است
    ولی این نشان از قدرت سازمان مجاهدین خلق است چرا که رژیم ضد بشری آخوندها میدانند از تنها جایی که راهی ذوباله دان تاریخ خواهند رفت

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s