ايران : محاكمه نمايشي #زنداني_سياسي علي معزي براي سومين بار با پرونده سازيهاي مسخره#

ايران :محاكمه نمايشي زنداني سياسي علي معزي براي سومين بار با پرونده سازيهاي مسخره

او دوران محكوميتش رو به پايان است و بايد از زندان آزاد شود

زنداني سياسي علي معزي
زنداني سياسي علي معزي

به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت دژخيمان رژيم آخوندي در روز يكشنبه 15 شهريور، آقاي علي معزي زنداني سياسي هوادار مجاهدين را از زندان مركزي كرج با زور و با دستبند و پابند به يك شعبه از بيدادگاههاي رژيم موسوم به «دادگاه انقلاب تهران» منتقل كردند. وي توسط آخوند- دژخيمي معروف به قاضي مقيسه به اتهام «تبليغ عليه نظام» براي سومين بار مورد «محاكمه» قرار گرفت. علي معزي با تاكيد بر اينكه اين دادگاه نامشروع است و در اعتراض به انتقال اجباري خود و پرونده سازيهاي جديد از پاسخ دادن به اتهامهاي وارده و سوالهاي اين آخوند جنايتكار خودداري كرد.

او در ارديبهشت ماه گذشته (مي 2015) نيز در شرايطي كه دوران محكوميت پنج ساله اش رو به پايان بود براي بار دوم در يك دادگاه نمايشي «محاكمه» و به يك سال حبس اضافي محكوم شد. هنگامي كه او در پاسخ به احضاريه براي حضور در اين دادگاه به طور كتبي اعلام كرد « اين دادگاه را غيرقانوني و نامشروع مي داند و در آن حضور نخواهد يافت» گله يي از پاسداران او را مورد ضرب و جرح قرار داده و با پيشاني شكافته، با دست بند و پابند به زور به دادگاه منتقل كردند.

دژخيمان آشكارا او را تهديد كرده اند كه وي را به اتهام تبليغ عليه نظام به اعدام محكوم خواهند كرد. شكنجه گران بارها او را كه پدر دو تن از مجاهدان اشرفي در ليبرتي است، تهديد كرده اند كه « تو نبايستي زنده از زندان بيرون بروي ما نهايتاً تو را در زندان زجرکش خواهيم كرد».

علي معزي، از زندانيان سياسي دهه60، به خاطر سالها تحمل حبس و شكنجه از بيماريهاي مختلف از جمله بيماريهاي حاد كليه و انسداد روده رنج مي برد، وي آخرين بار در خرداد90 (ژوئن 2011) دستگير و در شرايطي كه بخاطر ابتلا به بيماري سرطان در شرايط حادي به سر مي برد به زندان منتقل شد. او از آن زمان تا کنون از درمان و مراقبتهاي مورد نياز خود محروم بوده است. او در اين مدت همواره زير شديدترين فشارها و شكنجه هاي جسمي و روحي قرار داشته است.

مقاومت ايران همه مدافعان حقوق بشر، كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگرشكنجه را به محكوم كردن روند جنايتكارانه قضايي در ايران از جمله محاكمات خودسرانه و اقدام فوري براي آزادي زنداني سياسي آقاي علي معزي فرا مي خواند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s