اعدام 9نفر در زندانهاي گوهردشت و سنندج در يك روز #ايران

ايران: اعدام 9نفر در زندانهاي گوهردشت و سنندج در يك روز

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با انتشار اطلاعيه يي اعلام كرد رژيم آخوندي دست كم 9 زنداني را در روز چهارشنبه 25شهريور (17سپتامبر)،  در زندانهاي گوهردشت كرج و سنندج به دار آويخت. هشت تن از آنان  از جمله دو جوان 22 و 24ساله  به طور جمعي در زندان گوهردشت اعدام شدند. در  زندان سنندج نيز يك زنداني به نام رئوف حسيني پس از تحمل 13سال حبس به دار آويخته شد.

رژيم آخوندي در محاصره بحرانهاي فزاينده داخلي و بين المللي به ويژه بعد از خوردن جام زهر اتمي، در هراس از خيزش مردم جان به لب رسيده ايران، تنها راه حفظ بقاي خود را در گسترش سركوب به ويژه مجازات سبعانه اعدام يافته است. تنها در دوران دو ساله  روحاني كه مردم او را رئيس جمهور اعدام مي نامند، شمار اعدامها به 2000تن بالغ شده است.

هرگونه مراوده با اين رژيم ضدبشري بايد به توقف مجازات وحشيانه اعدام مشروط شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s