اعدام 9 #زنداني در #سنندج و #كرج #ايران

اعدام 9 زنداني در سنندج و كرج157464_588

رژيم ضدبشري آخوندي 9 زنداني را در زندانهاي سنندج و گوهر دشت كرج اعدام كرد.

صبح روز چهارشنبه يك  زنداني كرد بنام رئوف حسني پس از سيزده سال  زندان در زندان سنندج اعدام شد بيش از 100 نفر ديگر در زندان سنندج زير حكم اعدام قرار دارند.

دژخيمان خامنه اي هشت زنداني را كه روز سه شنبه 24 شهريور براي اجراي حكم،  به سلولهاي انفرادي منتقل كرده بودند صبح روز چهارشنبه اعدام كردند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s