كشف يك و نيم تن مواد #منفجره در #بحرين از تروريستهايي مرتبط با #ايران و #عراق

كشف يك و نيم تن مواد منفجره در بحرين از تروريستهايي مرتبط با ايران و عراق

مواد منفجره در بحرين
كشف يك و نيم تن مواد منفجره در بحرين

به گزارش خبرگزاري بحرين «بنا»، وزارت كشور اين امير نشين شب گذشته اعلام كرد كه به يك پايگاه در زيرزمين يك خانه دست يافته است كه مقادير بسيار زيادي مواد منفجره كه وزنشان بالغ بر 1.5 (يك و نيم) تن مي شود دست يافته است. همچنين اعلام شد كه در يك مخفيگاه ديگر در نزديكي همان خانه ذكر شده محلي

را يافته است كه به عنوان كارگاه بمب سازي استفاده مي شده. اين منطقه در رويستاي «النويدرات» درست در مركز منطقه يي پرجمعيت واقع شده است.

به گزارش اين خبرگزاري مواد منفجر شامل مواد شديد الانفجار سي4 و آر دي ايكس و همچنين ماده انفجاري تي ان تي مي شود. همچنين مواد شيميايي و تعدادي بسته انفجاري آماده براي استفاده و سلاحهاي اتوماتيك و بمبهاي دستي (نارنجك) ومقاديري مهمات و بي سيم در همين نقاط كشف شده است.

اين مواد در پي اعترافات برخي دستگير شدگاني به دست آمد كه ارتباط بسيار نزديكي با «عناصر تروريست در عراق و ايران» دارند و موضوع كماكان در دست تحقيق و تكميل اقدامات قانوني مي باشد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s