عكسهايي #تكاندهنده از پارك #معتادان در #تهران #ايران

عكسهايي تكاندهنده از يك پارك معتادان زن و مرد در تهران منتشر شده در رسانه هاي رژيم

660531_838 download (1) download (2) download (3) download (4) download (5) download (6) download (7) download images (1) images (2) images (3) images (4) images (5) images (6)

660523_302images

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s