کنفرانس ۱۰ #اکتبر در #پاریس به مناسبت روز جهانی علیه #اعدام و در محکومیت اعدامهای گسترده توسط رژیم #ايران

کنفرانس ۱۰ اکتبر در پاریسبه مناسبت روز جهانی علیه اعدام و در محکومیت اعدامهای گسترده توسط رژیم

دعوت به كنفرانس ده اكتبر پاريس

زمان: شنبه ۱۰ اکتبر  ساعت 14

مکان: سالن بورس  کاخ برونیار

Palais Brongniart,

Place de la Bourse, 75002 Paris

Metro Bourse

Le 10 octobre 2015

De 15h00 à 19h00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s