عكسهايي بسيار «خاطره انگيز» از سي و پنج سال لومپنيزم و آدمكشي «سردار سرتيپ» حسين همداني

عكسهايي بسيار «خاطره انگيز» از سي و پنج سال لومپنيزم  و آدمكشي  «سردار سرتيپ» حسين همداني كه چهارشنبه شب در سوريه به هلاكت رسيد

در جنگ ضد ميهني اعزام توده هاي انساني بر روي ميدان مين
در جنگ ضد ميهني اعزام توده هاي انساني بر روي ميدان مين
همراه با صياد شيرازي جنايتكار در سركوب مردم كردستان
همراه با صياد شيرازي جنايتكار در سركوب مردم كردستان
همراه با صياد شيرازي در جبهه هاي جنگ ضد ميهني
همراه با صياد شيرازي در جبهه هاي جنگ ضد ميهني
در عمليات كبير فروغ جاويدان (مرصاد  به روايت رژيم) براي قتل مجاهدين بازهم در كنار صياد شيرازي
در عمليات كبير فروغ جاويدان (مرصاد به روايت رژيم) براي قتل مجاهدين بازهم در كنار صياد شيرازي
در جبهه هاي جنگ ضد ميهني
در جبهه هاي جنگ ضد ميهني
بازديد از يك نمايشگاه رژيم
بازديد از يك نمايشگاه رژيم
سينه زني براي ولي فقيه پوشالي در كنار ساير فرماندهمان سابق و لاحق سپاه پاسداران
سينه زني براي خامنه اي در كنار ساير فرماندهمان سابق و لاحق سپاه پاسداران
و يك عكس يادگاري از دوران جنگ ضد ميهني
و يك عكس يادگاري از دوران جنگ ضد ميهني

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s