پریا کهندل فرزند زندانی سیاسی صالح کهندل و فرزاد مددزاده زندانی سیاسی سابق که خواهر و برادرش در اشرف شهید شده اند و خواهر و برادرش در لیبرتی هستند

FB_IMG_1444488698620

 پریا کهندل فرزند زندانی سیاسی صالح کهندل و فرزاد مددزاده زندانی سیاسی سابق که خواهد و برادرش در اشرف شهید شده اند و خواهر و برادرش دد لیبرتی هستند

FB_IMG_1444488655656ه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s