اعتراض و #اعتصاب غذاي #زندانيان #سياسي و حركتهاي اعتراضي #خانواده هاي آنها در #ايران

ايران: اعتراض و اعتصاب غذاي زندانيان سياسي و حركتهاي اعتراضي خانواده هاي آنها

فراخوان مقاومت ايران  به مجامع حقوق بشري براي
محكوميت نقض حقوق زندانيان توسط ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران

zanan1روز يكشنبه 26 مهر، زندانيان سياسي بند 2 زندان گوهردشت در يك اقدام اعتراضي در حضور سردژخيم سهراب سليماني رئيس زندانهاي تهران و سردژخيم مرداني رئيس زندان گوهردشت شعارهاي «مرگ بر استبداد» و «مرگ بر ديكتاتور» سر دادند. بنا بر همين گزارشها طنين شعارهاي زندانيان سياسي به حدي بود كه مزدوران جنايتكار وحشتزده بند را ترك كردند. زندانيان به رعايت نشدن اصل تفكيك جرايم در زندانهاي رژيم معترض بودند. رژيم آخوندي به منظور شكنجه و اعمال فشار بيشتر بر زندانيان سياسي،  آنها را در بين زندانيان جرايم جنايي و يا افرادي كه دچار بيماريهاي خطرناك و واگيردار هستند، زنداني مي‌كند.

در همين حال، وخامت حال زنداني سياسي آقاي محمد علي طاهري در زندان اوين، به دنبال  70  روز اعتصاب غذا  شدت يافته است. وي در اعتراض به حكم ضد انساني اعدام خود دست به اعتصاب غذا زده است.

از سوي ديگر در روز دوشنبه 27مهرماه، صدها تن از مادران شهيدان، خانواده هاي زندانيان سياسي  و مدافعان حقوق بشر در اعتراض به وضعيت وخيم فرزندان و بستگان خود در زندانهاي رژيم، در ميدان ونك تهران، دست به تجمع زدند. مأموران اطلاعات آخوندي   در پوش كارگران ساختماني  يا راننده تاكسي شركت كنندگان را تحت نظر داشتند. نيروهاي سركوبگر براي مقابله با افزايش جمعيت در ساعت 1130 صبح ابتدا و انتهاي صف تجمع كنندگان را بستند و اجازه نمي دادند كسي به صفوف آنها بپيوندد.

در روز شنبه 25مهر نيز يك تجمع اعتراضي در مقابل زندان اوين برگزار شد. عوامل اطلاعاتي رژيم شماري از شركت كنندگان را بازداشت كردند.

مقاومت ايران كميسر عالي حقوق بشر، گزارشگر ويژه ملل متحد در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران و گزارشگران ذيربط موضوعي و ديگر مدافعان حقوق بشر را فرا مي خواند كه فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران را به خاطر رفتار سركوبگرانه و جنايتكارانه اش عليه زندانيان به ويژه زندانيان سياسي محكوم كنند . همچنين از آنان مي خواهد كه رژيم ايران را وادار نمايند كه حقوق زندانيان را به رسميت بشناسد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s