شعارهاي «مرگ بر #ديکتاتور» و «مرگ بر اصل #ولايت_فقيه » #زندانيان #سياسي در #زندان #گوهردشت #ايران

ايران: شعارهاي «مرگ بر ديکتاتور» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» زندانيان سياسي در زندان گوهردشت

ماشالله حائري بهرغم سكته و فلج شدن از بيمارستان به زندان برگردانده شد

ماشالله حائري به رغم سكته و فلج شدن از بيمارستان به زندان برگردانده شد
ماشالله حائري به رغم سكته و فلج شدن از بيمارستان به زندان برگردانده شد

ظهر روز دوشنبه 4 آبان زندانيان سياسي سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت در اعتراض به حمله گارد ضدشورش زندان به اين بند و بازرسي وحشيانه آنها، شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور» و «مرگ بر اصل ولايت فقيه» سر دادند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در اطلاعيه يي كه در اين رابطه صادر كرد اعلام كرد: اين حمله توسط 100 تن از مزدوران گارد به سركردگي دژخيمي به نام مرداني و به بهانه بازرسي اين سالن صورت گرفت. عوامل نيروهاي سركوبگر به دنبال بازرسي كليه زندانيان آنها را از بند بيرون كردند و براي اعمال فشار و آزار زندانيان به نحوي وحشيانه كليه وسايل آنها را در هم ريختند و بسياري از لوازم زندانيان را از بين بردند.

از سوي ديگر، دوشنبه شب 4 ابان، شكنجه گران آقاي ماشاء الله (حميد) حائري، 64ساله، از زندانيان سياسي هوادار مجاهدين را به رغم شرايط بحرانيش به سياهچال گوهردشت باز گرداندند. وي روز قبل از آن، پس از يك هفته دردهاي شديد و جلوگيري دژخيمان از درمان وي، کنترل خود را از دست داد و ناگهان نقش بر زمين شد.

دژخيمان او را در حاليكه دستان و پاهايش را در زنجير كرده بودند، به بيمارستان منتقل كردند. گفته مي شود او دچار سكته مغزي شده و بر اثر تأخير در معالجه از كمر فلج شده است. شكنجه گران از ملاقات خانواده آقاي حائري با او جلوگيري كردند.

مقاومت ايران عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر به ويژه كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگران ذيربط به ويژه گزارشگر وضعيت حقوق بشر در ايران را به اقدام فوري براي توقف اعمال سركوبگرانه عليه زندانيان از جمله دسترسي كامل عموم زندانيان به ويژه آقاي حائري به خدمات پزشكي ضروري فرا مي خواند.

ممانعت سيستماتيك زندانيان از دسترسي به خدمات پزشكي به هر بهانه يي كه باشد از مصاديق جنايت عليه بشريت و نقض آشكار بسياري از قوانين و معاهدات بين المللي است و مسئولان آن بايد به خاطر جنايت عليه بشريت محاكمه و مجازات شوند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s