اسامي و #عكسهاي پنج تن از شهيدان #مجاهد خلق در حمله موشكي جنايتكارانه امروز رژيم به #كمپ_ليبرتي

عكسهاي پنج تن از شهيدان مجاهد خلق در حمله موشكي جنايتكارانه امروز رژيم به كمپ ليبرتي

نيره ربيعي
نيره ربيعي

بهزاد ميرشاهي

بهزاد ميرشاهي

حسين سرو آزاد
حسين سرو آزاد
جاسم قصير
جاسم قصير
رجب محمد فرخاني
رجب محمد فرخاني

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s