اطلاعيه شماره 5 فوري:مجاهد خلق حسين ابريشمچي، از برجسته ترين فرماندهان ارتش آزدايبخش و مسؤلان سازمان مجاهدين خلق ايران، و عضو شوراي ملي مقاومت، درشمار شهيدان حمله به ليبرتي است.

اطلاعيه شماره 5

فوري: حمله موشكي به كمپ ليبرتي در عراق

 مجاهد خلق حسين ابريشمچي، از برجسته ترين فرماندهان ارتش آزدايبخش و مسؤلان سازمان مجاهدين خلق ايران، و عضو شوراي ملي مقاومت، درشمار شهيدان حمله به ليبرتي است.

Hossein Abrishamchi
Hossein Abrishamchi

22تن از مجروحان به بيمارستان در بغداد منتقل شده اند.

تا اين ساعت دو تن از مجروحان مجاهدان خلق اكبر عليدوست و حسن توفيق جو در بيمارستان بخاطر كثرت جراحت ها جان باخته و به شهادت رسيدند.

مجاهد خلق حميدرضا ايمني يكي ديگر از شهيدان حمله امشب به ليبرتي است.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

7 آبان 1394(29اكتبر2015)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s