دستگيري يك مزدور اطلاعات آخوندي در آلمان به خاطر جاسوسي عليه مجاهدين

دستگيري يك مزدور اطلاعات آخوندي در آلمان به خاطر جاسوسي عليه مجاهدين

  • فراخوان به دولت آلمان براي افشاي جاسوسان و مزدوران اطلاعات و فعاليتهاي آنان عليه مقاومت

در روز چهارشنبه 6 آبان دادستاني آلمان اعلام كرد يك مرد 31 ساله بنام ميثم پ را در روز 23 اكتبر به اتهام مزدوري براي وزارت اطلاعات رژيم ايران و جاسوسي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران دستگير كرده است. بنا بر اين خبر منازل 5 تن ديگر به اتهام مشابهي يعني جاسوسي عليه مجاهدين توسط دادستاني آلمان مورد بازرسي قرار گرفته است.

بر اساس دادستاني، مزدور دستگير شده در ازاي جاسوسي از وزارت اطلاعات پول دريافت مي كرده است.

ميثم پناهي مزدور دستگير شده و همدستانش سه سال و نيم پيش در ارديبهشت 1391(آوريل 2013) توسط سازمان مجاهدين خلق ايران از كمپ ليبرتي اخراج شدند. آنها سپس به هتل مهاجر تحت كنترل اطلاعات و نيروي تروريستي قدس رژيم آخوندي در بغداد رفتند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت در روز 7 اسفند 1392با جزييات اعلام كرد هتل مهاجر يك مركز اطلاعات ملايان و نيروي قدس است و مسئوليت آن با يك پاسدار سرتيپِ نيروي قدس به نام مستعار سجاد است. در اين اطلاعيه آمده است: «سجاد پس از اطمينان از مزدوري فرد، بسته به مأموريتي كه براي او در نظر مي‌گيرند، آنها را به اروپا و ساير كشورها منتقل مي كنند يا به ايران مي برند. در حال حاضر اولويت رژيم فرستادن مزدوران به اروپاست. …. برخي از مزدوراني كه كانديداي مأموريتهاي ويژه در اروپا شده اند، ابتدا مدتي مخفيانه به ايران منتقل و پس از «توجيه و آموزش» اختصاصي به عراق و از آنجا به تركيه و سرانجام به اروپا اعزام مي‌شوند».

مقاومت ايران دولت آلمان و مقامهاي مسئول در آلمان را به افشاي كليه مزدوران وزارت اطلاعات و فعاليتهاي آنها عليه مجاهدين و مقاومت ايران فرا مي خواند، اين يك اقدام ضروري براي ممانعت از ادامه اين اقدامهاي مجرمانه است.

مقاومت ايران همچنانكه پيش از اين بارها نسبت به حضور مزدوران وزارت اطلاعات در كشورهاي اروپايي و خطرات آن براي امنيت پناهندگان ايراني هشدار داده است، از آلمان و ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي خواهد در اجراي مصوبه شوراي اتحاديه اروپا در آوريل 1997 مزدوران و مأموران اطلاعاتي فاشيسم ديني حاكم بر ايران را محاكمه، مجازات و اخراج نمايند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s