رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خانم مريم رجوي حمله موشكي سنگين به ليبرتي را به شدت محكوم كرد

20151029224151960136311اطلاعيه شماره 6

فوري: حمله موشكي به كمپ ليبرتي در عراق

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خانم مريم رجوي حمله موشكي سنگين به ليبرتي را به شدت محكوم كرد

thرئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، خانم مريم رجوي حمله موشكي سنگين به ليبرتي را به شدت محكوم كرد و گفت: بطور رسمي و حقوقي، دولت عراق و سازمان ملل كه با امضاي يك ياداشت تفاهم از پايان سال2011 تاكنون چيزي تحت عنوان تي تي ال ساخته اند، بايد پاسخگو باشند. اما به نظر ما، مانند 6حمام خون قبلي در اشرف و ليبرتي، عوامل رژيم ايران در حكومت عراق مسئوليت حمله را برعهده دارند و ايالات متحده و سازمان ملل هم بخوبي بر اين حقيقت آگاهي و اشراف دارند.

خانم رجوي افزود: ما از قبل پيوسته در اين باره هشدار داده بوديم و اخيرا هم 26نماينده كنگره آمريكا و 32شخصيت برجسته سياسي و نظامي آمريكايي و هم چنين 70نماينده پارلمان فرانسه در اين زمينه به دولت آمريكا، ملل متحد و اتحاديه اروپا نسبت به مسئوليتشان در اين زمينه هشدار داده بودند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s