فوري تهاجم سنگين موشكي به ليبرتي

فوري

تهاجم سنگين موشكي به ليبرتي در ساعت 19.15

مهدي توكل، بهزاد ميرشاهي، رجب محمدي، شريف ويسي، حسين ادواري، حسين سرو آزاد، احمد مسيحيان، جاسم قصير ، نيره ربيعي در ميان شهدا هستند

ميزان خسارات بسيار زياد است

بيش از 80 موشك از انواع مختلف به ليبرتي شليك شده كه حفره هايي عظيم ايجاد كرده

شدت انفجارها بسياري از بنگالها را متلاشي كرده و تيوالهاي حفاظتي سيماني فرو افتاده و درهم شكسته است

بنگالهاي زيادي آتش گرفته است و ساكنان با تمام توان در حال تلاش براي خاموش كردن آتش هستند

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s