فوري : حمله موشكي به كمپ ليبرتي در عراق اطلاعيه شماره 3

فوري : حمله موشكي به كمپ ليبرتي در عراق

اطلاعيه شماره 3

طبق اطلاعاتي كه هم اكنون به دست مارسيد ، بيش از 80 موشك از انواع مختلف به ليبرتي  اصابت كرده است كه حفره  هايي به عمق  دو متر و قطر سه ونيم متر دراثر اصابت شماري از موشكها ايجاد شده است.

شدت انفجار ها به حديست كه بسياري از بنگالها متلاشي و بسياري از تيوالهاي حفاظتي سيماني فروافتاده يا درهم شكسته است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s