فوري – مجاهد خلق حسين ابريشمچي از مسئولين ارشد مجاهدين خلق و عضو شوراي ملي مقاومت در ميان شهداي امروز ليبرتي

آخ حسين ابر شهيد شد
چه شير آهن كوهمردي

فوري

مجاهد خلق حسين ابريشمچي از مسئولين ارشد مجاهدين خلق و

عضو شوراي ملي مقاومت در ميان شهداي امروز ليبرتي

مجاهد خلق حسين ابريشمچي
مجاهد خلق حسين ابريشمچي

 با تبريك و تسليت به برادر شريف (برادر مجاهد مهدي ابريشمچي برادر بزرگترش) و خواهر جميله ابريشمچي و خانواده مجاهدپرور اكبرزادگان

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s