پيام مسعود رجوي بعد از حمله به ليبرتي – نيمه شب پنجشنبه 7 آبان 94

پيام به لشكرهاي فدايي و قهرمانان مجاهد در ارتش ايستاده در سنگرهاي سرخ و خونين در رزمگاه ليبرتي

مسعود رجوي – نيمه شب پنجشنبه 7 آبان 94

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s