اطلاعيه شماره 10 بر اثر حمله موشكي گودالهايي به قطر 4 تا 7 متري در ليبرتي ايجاد شده است

اطلاعيه شماره 10

بر اثر حمله موشكي گودالهايي به قطر 4 تا 7 متري در ليبرتي ايجاد شده است

به دنبال حمله جنايتكارانه موشكي پنجشنبه شب 7 آبان (29اكتبر) به ليبرتي كه 23 شهيد بر جاي گذاشت، در روشنايي روز مشخص شد كه در اثر اصابت موشكها در نقاط مختلف كمپ گودالهايي به قطر 4، 5، 6 و7 متر و با عمقهاي مختلف ايجاد شده است كه حاكي از قدرت موشكها و شدت انفجار آنهاست. نمايندگان ملل متحد در بازديد از ليبرتي از برخي از اين گودالها بازديد كرده و عكس گرفتند. برخي از عكسهاي اين گودالها ضميمه است.

بر اثر اين حمله موشكي 357 بنگال، 10 سالن، 275كولر و بخشهايي از منابع آب و سوخت و فاضلاب و شبكه آبرساني و ژنراتورها و سيستم برق و خودروها و وسايل زندگي به طور كامل منهدم يا از دور خارج شده است.

Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s