ويدئو: پاسخي كوتاه (27ثانيه) از قهرمانان مجاهد خلق مجروح در ليبرتي به تمامي وادادگان و فاحشگان سياسي

ويدئو: پاسخي كوتاه (27ثانيه) از قهرمانان مجاهد خلق مجروح در ليبرتي به تمامي وادادگان و فاحشگان سياسي

پاسخي كوتاه از قهرمانان مجاهد خلق مجروح در ليبرتي به تمامي وادادگان و فاحشگان پست سياسي از جمله شاعرك پليد فضولات خوار (اسماعيل يغمايي)، ماماچه پليدك (عاطفه اقبال)، تواب تشنه به خون (ايرج مصداقي) و ساير عوامل و مأموران گمنام و بدنام و ”اعضاي سابق” و لاحق وزارت اطلاعات آخوندي كه اين روزها دهان دريدگي را به اعلا درجه رسانده اند. نقدا اين را داشته باشيد تا بعد…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s