فوري پيام پسرم طاهر اقبال و دوستانش از ليبرتي به آيت الله بي بي سي و عمه جان فرومايه و همپالگي ها

فوري پيام پسرم طاهر اقبال و دوستانش از ليبرتي به آيت الله بي بي سي و عمه جان فرومايه و همپالگي ها 

پيامي ديگر به آيت لله بي بي سي و عمه جان فرومايه (عاطفه اقبال، ماماچه پليدك، حيوان ليبرتي)، شاعرك فضولات خوار (اسماعيل يغمايي) و توابك تشنه به خون (ايرج مصداقي) و ساير مزدوران و مواجب بگيران بي نام و گمنام و نامدار و نشان دار و ”اعضاي سابق” و لا حق وزارت پليد اطلاعات آخوندي

روز حساب . اجرا از رزمندگان ليبرتي بعد از حمله ددمنشانه رژيم جنايتكار آخوندي در 7 آبان در ميان بنگالهاي فروريخته كه گورستاني براي رژيم را نويد مي دهد

فعلا اين را هم داشته باشيد تا بعد

محمد اقبال 

Message From Iran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s