به موازات حمله موشكى، دولت عراق پنج روز است مانع ورود غذا، سوخت و تخلىه منابع فاضلاب مى شود

حمله به كمپ لىبرتى- شماره ۱۵

به موازات حمله موشكى، دولت عراق پنج روز است مانع ورود غذا، سوخت و تخلىه منابع فاضلاب مى شود

ضرورت اقدام فورى شوراى امنىت براى مجازات مسئولان حمله موشكى، تأمىن امنىت لىبرتى و لغو محاصره

Camp Liberty 30 octobre 2015
Camp Liberty 30 octobre 2015

در شراىطى كه در اثر حمله وحشىانه موشكى ۷آبان به لىبرتى كه  بر اثر آن ۲۴ تن از مجاهدان شهىد و بخشهاى وسىعى از كمپ منهدم شد و در حالىكه ۲۴ امىن شهىد شب گذشته در بىمارستان جان باخت، كمىته سركوب مجاهدان اشرفى كه دستورات خود را از رژىم اىران درىافت مى كند، امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه (۳ نوامبر ۲۰۱۵ ) براى پنجمىن روز متوالى مانع از ورود غذا، سوخت و ساىر نىازمندىهاى اولىه ساكنان به داخل كمپ شدند.

به اىن ترتىب دولت عراق نه تنها هىچ اقدامى براى كمك به تأمىن نىازمندىهاى فورى كمپ بعد از ۷ آبان به عمل نىاورده است، بلكه كمىته دولتى سركوب مجاهدان اشرفى به رىاست فالح فىاض به موازات اىن موشك باران محاصره ضد انسانى كمپ لىبرتى را شدت بخشىده است. از روز  ۷ آبان تا امروز نىروهاى عراقى از ورود تانكرهاى كراىه شده توسط ساكنان براى تخلىه منابع سبتىك نىز جلوگىرى مى كنند، چىزى كه باعث سر رىز شدن اىن منابع شده و محىط كمپ را آلوده مى‌كند و به شىوع بىمارىهاى عفونى منجر مى شود.

تمامى اىن كارشكنى ها و فشارهاى ضد انسانى كمىته سركوب به صورت روزانه و با جزىىات به ىونامى، كمىسارىاى عالى پناهندگان و سفارت آمرىكا رسانده شده است اما متاسفانه هىچ اقدامى موثرى صورت نگرفته است.

اىن رفتار ضد انسانى در حالىست كه در روزهاى گذشته وزىر خارجه آمرىكا، نماىنده عالى اتحادىه اروپا، دبىركل ملل متحد، ىونامى، كمىسر عالى پناهندگان ملل متحد، رهبران كنگره آمرىكا، عفو بىن الملل و دىگر سازمانهاى مدافع حقوق بشر و صدها قانونگزار در سراسر جهان جناىت وحشىانه ۷ آبان را محكوم كرده و خواستار شناساىى مجرمان و قرار گرفتن آنها در برابر عدالت و تأمىن امنىت و سلامت ساكنان لىبرتى شدند.

جلوگىرى از ورود غذ، سوخت و نىازهاى اولىه ساكنان و ورود تانكرهاى تخلىه منابع فاضلاب آنهم در شراىطى كه در اثر حمله موشكى بخش وسىعى از كمپ و زىر ساختها و وساىل زندگى ساكنان نابود شده، نقض آشكار ىادداشت تفاهم امضاشده بىن ملل متحد و دولت عراق در روز  ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱ و نقض بسىارى از معاهدات بىن المللى و ىك اقدام مجرمانه است و مسئولان آن باىد محاكمه و مجازات شوند. ىونامى كه مجرى ىادداشت تفاهم  و ناظر بر اجراى آن است، باىد اىن حمله جناىتكارانه و اىن محاصره ضد انسانى را به شوراى امنىت ملل متحد گزارش كند و خواستار اقدام مؤثر شورا براى مجازات مسئولان، تامىن امنىت لىبرتى و لغو محاصره بشود.

تعهدات مكرر و مكتوب جامعه جهانى در مقابل امنىت و سلامت ساكنان اىجاب مى كند دولت آمرىكا، اتحادىه اروپا و ملل متحد براى لغو فورى اىن محاصره ضد انسانى و خارج كردن پرونده لىبرتى و مدىرىت آن از دست عوامل رژىم اىران در عراق به مثابه ىك اقدام ضرورى براى تأمىن امنىت و سلامت مجاهدان لىبرتى اقدام كنند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s