پیام و قوه محرکه تجمعات اعتراضی اقشار جامعه ایران و موضعگیریهای دکتر ملکی/مصاحبه مهندس محمد اقبال عضو شوراي ملي مقاومت با راديو ايرآوا

پیام و قوه محرکه تجمعات اعتراضی اقشار جامعه ایران و موضعگیریهای دکتر محمد ملکی اولين رييس دانشگاه تهران بعد از پيروزي قيام ضد سلطنتي/مصاحبه مهندس محمد اقبال عضو شوراي ملي مقاومت با راديو ايرآوا

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s