اعتراض مقاومت ایران نسبت به وضعيت اسفبار پناهجويان ايراني در كمپ هاي پناهندگي آلمان

اعتراض مقاومت ایران نسبت به وضعيت اسفبار پناهجويان ايراني در كمپ هاي پناهندگي آلمان

160420162500_1_304x171__nocredit

نمايندگي شوراي ملي مقاومت در آلمان ضمن ابراز همبستگي و همدردي عميق با خانواده حسين رحيمي پناهجوي 16 ساله ايراني كه در روز 19 آوريل 2016بخاطر شرايط غير قابل قبول زندگي پناهندگان در شهر ارلانگن (جنوب آلمان) خود كشي كرد، از دولت آلمان مي خواهد كه به وضعيت پناهجويان ايراني كه از جهنم فاشيسم ديني حاكم بر ايران گريخته اند، رسيدگي كند و اجازه ندهد درد و رنج آنها در تبعيد نيز ادامه يابد.

نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان گزارشات متعددي از پناهجويان ايراني در مورد وضعيت بد اقامتي و معيشتي و همينطور از جابه جايي هاي متعدد و طاقتفرساي محل سكونت دريافت كرده است. اين در حاليست كه مخالفان فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه 120 هزار اعدام سياسي را در كارنامه خود دارد طبق استانداردهاي شناخته شده بين المللي شايسته برخورداري از حق مقدس پناهندگي هستند.

گزارشهاي هشداردهنده گزارشگر ويژه ملل متحد براي حقوق بشر در ايران و همينطور گزارش سالانه عفو بين الملل و ديگر سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر شبهه یی در ضرورت اولويت دادن به پناهجويان ايراني باقي نمي گذارد. گزارشهايي كه حاكي از تشديد نقض سيستماتيك حقوق بشر و به خصوص افزايش بيسابقه اعدامها در دوران رياست جمهوري روحاني است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s