فرداي سي خرداد – 2 صفحه اول نشريه مجاهد شماره 127 اولين شماره منتشره بعد از سي خرداد 1360 به تاريخ سه شنبه دوم تيرماه 1360

فرداي سي خرداد – 2
صفحه اول نشريه مجاهد شماره 127 اولين شماره منتشره بعد از سي خرداد 1360 به تاريخ سه شنبه دوم تيرماه 1360

راهپيمايي بيش از 500 هزار نفر از مردم قهرمان تهران در اعتراض به كودتاي ضد مردمي مرتجعين به وسيله مزدوران مسلح ارتجاع حاكم به خاك و خون كشيده شد و يك بار ديگر جنايات 15 خرداد و 17 شهريور تكرار گرديد

پاسداران ارتجاع با مسلسل مستقيما راهپيمايان را هدف قرار مي دادند و مغز و قلب آنان را متلاشي مي كردند
دژخيمان ارتجاع اجساد ده ها شهيد را نيز مي ربودند و به جاي اين كه به پزشكي قانوني منتقل كنند مستقيما به بهشت زهرا برده و مخفيانه به خاك مي سپردند.

مجاهد127-600402_Page_1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s