45 سال قبل، خانه قديمي در چهاره راه مختاري تهران سال 1350 از چپ به راست: شادروان پدر مجاهد علي اقبال – مجاهد شهيد عارف اقبال… و من… كه هنوز هستم

45 سال قبل، خانه قديمي در چهاره راه مختاري تهران سال 1350

از چپ به راست: شادروان پدر مجاهد علي اقبال – مجاهد شهيد عارف اقبال… و من… كه هنوز هستم

10411316_1499558373606641_7338042449020907723_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s