#حلب … سنگين ترين ضربه به رژيم اسد از سال ۲۰۱۳

#حلب … سنگين ترين ضربه به رژيم اسد از سال ۲۰۱۳

المرصد السوري: التقاء قوات الفصائل مع مقاتلين في حلب المحاصرة
رزمندگاني در #حلب روز شنبه – رويترز.

منابع خبري عربي و غربي  گزارش مي دهند كه نبردها بين رژيم سوريه و افراد مسلح سوري و عرب و آسيايي (ايراني و افغاني و پاكستاني و …) از يك طرف و نيروهاي مسلح اپوزيسيون سوريه از طرف ديگر در جنوب و جنوب غربي #حلب به شدت ادامه دارد. نيروهاي اپوزيسيون توانستند يك گذرگاه نظامي بين مناطق حلب شرقي و جنوب حلب و جنوب غربي اين منطقه باز كنند. اين ضربه بزرگترين ضربه نظامي و رواني به رژيم سوريه و روسيه و رژيم حاكم بر ايران و شبه نظاميان #حزب_الله لبنان در منطقه مي باشد.

به گزارش ديدبان حقوق بشر اين مناطق تحت بمباران هوايي بسيار شديدي از سوي روسيه و همچنين توپ باران نيروهاي وابسته به رژيم سوريه در منطقه قرار دارد.

نيروهاي اپوزيسيون توانستند به سوي گردان توپخانه و گردان ذخيره و پاركينگ نظامي #الراموسة و منطقه الراموسه و مدرسي تكنولوژي پرواز پيشروي كرده و آن را به طور كامل به تصرف درآورند. در عين حال رژيم سوريه كماكان كارخانه سيمان و بخشهايي از كوي مسكوني نظاميان را تحت كنترل دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s