خبر تكميلي آزادي سحر بهشتي مأموران در برابر مقاومت سحر جازدند… عبارت عجيب و غريب «تخفيف قرار وثيقه!!!»

خبر تكميلي آزادي سحر بهشتي
مأموران در برابر مقاومت سحر جازدند… عبارت عجيب و غريب «تخفيف قرار وثيقه!!!»

14141934_10205401639561026_3754986077139536102_n

خانم سحر بهشتي خواهر ستار بهشتي روز گذشته در جريان مراسم سالگرد تولد شهيد راه آزادي ستار بهشتي همراه با همسرش دستگير مي شود.
بنا به گزارشات رسيده مزدوران وزارت اطلاعات ضمن ضرب و شتم وي هر دو را به محل نامعلومي منتقل مي كنند. همان ديشب همسر خانم سحر بهشتي را آزاد كرده اند ولي به سحر بهشتي گفته اند كه بايد وثيقه بدهي و به قيد وثيقه آزاد خواهي شد. مأموران وي را تهديد كرده اند كه در غير اين صورت بازداشت و به زندان اوين منتقل خواهد شد.
سحر بهشتي مقاومت كرده و گفته است كه مطلقا زير بار وثيقه نخواهد رفت. در نتيجه مقاومت سحر كه از بيرون نيز با فشارهاي گوهر خانم مادر ستار و سحر همزمان بوده، به اصطلاح دادستان انقلاب يك عبارت عجيب و غريب تا به حال شنيده نشده به عنوان «تخفيف وثيقه» را عنوان كرده و امروز آزادش كرده اند.
گفته مي شود كه ترس و وحشت مأموران از تبديل اين دستگيري به اعتراضي گسترده از سوي مادران باعث شده كه سريعا اقدام به آزادي وي نمايند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s