كميسيون‌‌‌‌‌امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت… افشاي صورت‌جلسه ملاقات رفسنجاني با نخست وزير عراق در 17 ژوئن 2015

كميسيون‌‌‌‌‌امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت

افشاي صورت‌جلسه ملاقات رفسنجاني با نخست وزير عراق در 17 ژوئن 2015

توطئه از بين بردن مجاهدين در ليبرتي با چسباندن آنها به داعش

اعتراف نخست وزير عراق به اقدامات عليه مجاهدين بويژه «رساندن خانوادهها»!

روز 17 ژوئن 2015 (27خرداد1394) چهار روز بعد از گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس كه خشم و كين حيواني رژيم آخوندي را بشدت برانگيخته بود، آخوندها نخست وزير عراق را به تهران فراخواندند. عبادي نخست وزير عراق در اين سفر با خامنه اي، رفسنجاني، روحاني، شمخاني، شاهرودي و اسحاق جهانگيري معاون رئيس جمهور ارتجاع ديدار كرد.آنها سلسله اقداماتي را عليه مجاهدين به منظور از بين بردن آنها در ليبرتي با برچسب داعش، به وي ابلاغ كردند. اطلاعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس از آن پس به انتشار اخبار مجعول زنجيره اي در باره ارتباطات مجاهدين با داعش در ليبرتي مبادرت كرد كه در همان زمان يك به يك از طريق رسانه ها و كانالهاي سياسي تكذيب شده است.

عبادي پس از توجيه توسط پاسدار شمخاني و پاسدار قاسم سليماني، ميگويد برايش روشن شده است كه «عناصري» از سازمان مجاهدين خلق همراه داعش و حزب بعث در انبار و موصل مي جنگند و اين باعث نگراني وي شده است…

طبق سند ضميمه كه نسخه هاي آن در بيت العنكبوت خامنه اي، نيروي تروريستي قدس، شورايعالي امنيت، وزارتخارجه و اطلاعات رژيم موجود است، رفسنجاني تأكيد ميكند : «اعضاي سازمان خلق، آفتي هستند كه بايد آنان را از بين برد و ما براي حل آن، همة راههاي حول اين موضوع را در نظر داريم».

متقابلاً نخست وزير عراق از اقدامات حكومتش به چند كار عليه مجاهدين از قبيل «رساندن خانواده ها به آنان» صحبت ميكند.

در همان روز 27 خرداد 94، دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در اطلاعيه شماره 8 پيرامون « انتقال مزدوران به ليبرتي»فاش ميكند مزدوراني كه تحت عنوان خانواده مجاهدين از «صبح روز چهارشنبه 17 ژوئن (27 خرداد)، توسط صادق محمد كاظم، از كميته سركوب دولتي، باردیگر به ليبرتي برده شدند… در ايستگاه پليس به شعار دادن عليه ساكنان پرداخته و از جمله مي گفتند: همانطور كه اشرف را نابود كرديم اينجا را نيز نابود خواهيم كرد».  اين مزدوران «همان كساني هستند كه وزير به اصطلاح حقوق بشر عراق که از عوامل نيروي تروريستي قدس است، در روز 14 ژوئن در بغداد با آنها ديدار كرد».

سند به وضوح نشان ميدهد كه هيچ اقدامي عليه مجاهدين و مقاومت ايران جز با طراحي و سازماندهي رژيم آخوندي صورت نميگيرد.

 شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم

29 دي95 (18 ژانويه2017)

جمهوري عراق                                                                                   يادداشت داخلي

دبيرخانة كل شوراي وزيران                                                                              تاريخ : 17/6/2015

ديدار كوتاه

جلسهاي با آقاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، علي اكبر هاشمي رفسنجاني برگزار شد و صحبت حول حل قضية اعضاي سازمان خلق ايران بود.

آقاي رفسنجاني تأكيد نمود، اعضاي سازمان خلق، آفتي هستند كه بايد آنان را از بين برد و ما براي حل آن، همة راههاي حول اين موضوع را در نظر داريم. ولي طرف عراقي شروع به كشدادن حول اين پرونده كرده، در حالي كه راه حل بدست حكومت عراق است.

آقاي عبادي تأكيد نمود، ما امروز رو به حل اين مشكل داريم و حل آن، براحتي نفس كشيدن است. ما حول موضوع ساكنان ليبرتي اقدام به چند كار، منجمله رساندن خانوادهها به آنان كردهايم، ولي روشهاي جاري، اين ديدار را بسيار بعقب انداخت، علاوه بر آن، خودداري ساكنان ليبرتي از ديدار با خانوادههايشان نيز بودهاست. همچنين اقدام به تنظيم بررسي كاملي براي فرستادن آنان به خارج از عراق در نزديكترين فرصت ممكن نموديم. ولي بعد از اين كه روشن شد، عناصري از سازمان خلق هستند كه عملاً همراه داعش و تشكيلات حزب منحلة بعث در انبار و موصل ميجنگند، وجود آنان، شروع به ايجاد نگراني براي ما كردهاست.

آقاي رفسنجاني تأكيد كرد، ما آمادگي كامل براي كشف همة طرحهاي تشكيلات خلق و هر آن چه در عراق انجام خواهد داد را داريم، مثلاً اين تشكيلات ابزاري بدست طاغي بود و اكنون ابزاري بدست داعش است.

همچنين آقاي رفسنجاني بر اين تأكيد داشت كه عراق، يا بايد با آمريكا باشد و يا با بسيج و ايران. نميتوان اين دو را با هم داشت. ما ميگوئيم، عراق و حكومت جهت تحقق پيروزي بايد با ايران و بسيج باشند. همه بر موارد زير توافق كردند؛

1-دريافت اطلاعات كامل دربارة رزمندگان سازمان خلق كه همراه داعش ميجنگند.

2-ايران اطلاعات كامل افراد ساكن ليبرتي را تحويل ميگيرد تا مشخص كند كه كدام آنها دشمن هستند و كدام دستشان به خون ايرانيان آلوده است، تا حسابرسي شوند.

پايان ديدار

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s