حذف احمدي نژاد جراحي جديد درون رژيم و علامت آشكار مرحله پاياني آن

حذف احمدي نژاد جراحي جديد درون رژيم و علامت آشكار مرحله پاياني آن

images
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد حذف محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور پیشین رژیم آخوندی، از كانديداتوري رياست جمهوري كه به دستور شخص خامنه اي صورت گرفت، جراحي جديدي در درون فاشيسم ديني حاكم بر ايران و علامت آشكار مرحله پاياني اين رژيم است. كانديداتوري احمدي نژاد به رغم مخالفت خامنه اي و حذف او حاكي از اوجگيري جنگ گرگها، ضعف شديد خامنه اي و تشتت دروني باند اوست.

احمدي نژاد كسي است كه خامنه اي  به كمك پاسداران  و مهندسي انتخابات او را در سالهاي  1384و 1388 به رياست جمهوري رساند و بر ساير باندهاي رژيم تحميل كرد. خامنه اي بارها اعلام كرده بود احمدي نژاد را بر سايرين ازجمله رفسنجاني ترجيح مي دهد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s