اذعان خبرگان آخوندي بر عدم مشروعيت و مقبوليت نظام و اينكه انتخابات تنها براي تحكيم ديكتاتوري ديني است

اذعان خبرگان آخوندي بر عدم مشروعيت و مقبوليت نظام و اينكه انتخابات تنها براي تحكيم ديكتاتوري ديني است

 201435213247513277761_اجلاس-مجلس-خبرگان-آخوندیبه گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت خبرگان ارتجاع در روز 29 خرداد در پاسخ «به شبهات پیرامون نقش مردم در حکومت اسلامی» بیانیه یی صادر کرد. این بیانیه كه حاكي از تعميق شكاف در رأس رژيم و شدت گرفتن جنگ قدرت در درون آن بعد از نمايش انتخابات است اذعان بيسابقه یی بر عدم «مشروعت» و «مقبوليت» نظام ولايت فقيه است و تأكيد مجددي بر اين حقیقت كه رأي مردم و انتخابات در نظام ولايت فقيه هيچ اعتباري ندارد و كاركرد آن صرفا برای تحكيم موقعيت ديكتاتوري ديني است. این بیانیه كه به دستور خامنه اي و به امضاي جنتي صادر شده تصريح مي كند: «در روزهای اخیر مطالبی پیرامون ”مشروعیت” و ”مقبولیت” حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به کلمات امیرالمؤمنین(ع) در جامعه مطرح شد که با برخی مبانی دینی …متعارض و ناسازگار است». وادار شدن ولی فقیه نظام به صدور چنین بیانیه یی به خوبي نشان مي دهد رژيم نه تنها مشروعيت و مقبوليت خود را در ميان مردم از دست داده بلكه حتی در ميان روحانيون غيرحكومتي و حتي در ميان بخشهاي وسيعي از نيروهاي رژيم نیز اعتباری ندارد.

اطلاعيه تصريح مي كند: «ولايت … و هدايت مردم و زعامت سياسي اجتماعي از احكام الهي است و متوقف بر خواست و نظر و رأي مردم نيست”. اطلاعيه ضمن تأكيد بر «اهميت منحصر به فرد… ولايت و رهبري امت اسلامي» به مثابه «منشا مشروعيت نظام اسلامي» مي افزايد: در اسلام آخوندها «سخني از رأي و خواست و نظر مردم در ميان نمي آيد و البته اگر مردم با فردي غير از ولي بيعت كنند ( انتخاب كنند) مشروعيت نمي يابد».

اطلاعيه خبرگان آخوندي تأكيدي بر اين حقيقت است كه نظام ولايت فقيه بعد از شكست خامنه اي در مهندسي انتخابات رياست جمهوري بيش از هميشه در بحران فرو رفته است. خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ایران، بعد از انتخابات تأكيد كرد: شكست خامنه اي در يكپايه كردن رژيم شكستي بسيار سنگين و از علائم پاياني این نظام است، بحران در رأس فاشيسم ديني سر باز كرده و تا سرنگوني آن ادامه مي يابد…

در چنين شرايطي خامنه اي، جنتي را مأمور كرده تا براي جلوگيري از ريزشهاي بيشتر درون رژيم پرده ها را كنار زده و اعلام كند آنچه اصالت دارد ولي فقيه است و انتخابات و رأي مردم تنها تا آنجا ارزش و اعتبار دارد كه ديكتاتوري ديني را تاييد و تقويت كند. خامنه اي به اين ترتيب براي تصفيه هاي دروني نيز زمينه سازي مي كند.

با توجه به اذعان خبرگان آخوندي بر عدم مشروعيت و مقبوليت رژيم و اينكه انتخابات در اين رژيم صرفا در خدمت تحكيم ديكتاتوري است، از اين پس طرفهاي خارجي هيچ بهانه یي براي اعتبار قائل شدن براي نمايشهاي انتخاباتي اين رژيم و به رسميت شناختن نتايج آن ندارند. انتخابات صرفا ماسك قرن بيستمي بر چهره يك ديكتاتوري خون آشام قرون وسطايي است كه بايد از جامعه جهاني طرد شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s