دادستاني شكنجه گاه اوين مأمور پرونده سازي عليه مجاهدين و افتخار جهرمي از باند خامنه اي و عضو پيشين شوراي نگهبان به پاريس اعزام مي شود

دادستاني شكنجه گاه اوين مأمور پرونده سازي عليه مجاهدين و افتخار جهرمي از باند خامنه اي و عضو پيشين شوراي نگهبان به پاريس اعزام مي شود

Kamal-Charrazi-600x330دبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي اعلام كرد: بنا به گزارشهاي رسيده از درون ايران، گودرز افتخارجهرمي، از افراد باند خامنه اي و عضو پيشين شوراي نگهبان آخوندها براي پرونده سازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران به فرانسه فرستاده شده است. دژخيم افتخار جهرمي از ابتداي حاكميت آخوندها دهها منصب قضايي و سياسي داشته و مسئول جنايتهاي بيشماري در اين رژيم است.

از سوي ديگر به قرار اطلاع سردژخيم عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در روز ۹ خرداد۱۳۹۶ (۳۰مه ۲۰۱۷) دادستاني شكنجه گاه اوين و رئیس آن دژخيم حسن امين ناصري را موظف كرده است كه به پرونده سازي براي مجاهدين به منظور ارائه به دولت و قضایيه فرانسه مبادرت كنند. در همين چارچوب افتخار جهرمي نيز مأموريت پيدا كرده زیر عنوان حقوقدان و وكيل رژيم و دژخيمان اوين به فرانسه برود.

دولت آبادي در يك نامه رسمي ضمن تأکید برضرورت پرونده سازي براي مجاهدين نزد دولت و قضاييه فرانسه، دستورالعملهاي مبسوطي در مورد چگونگي اين پرونده سازيها صادر كرده است.

سفر جواد ظريف، وزير خارجه ملايان، به پاريس در روزهای ۸ و ۹ تیرماه و سفر خرازي، وزير خارجه پيشين رژيم، به پاريس در پايان تير ماه جزیي از تشبثات رژيم آخوندي عليه مقاومت ايران است كه با توجه به گردهمايي بزرگ مقاومت در پاريس، بالا گرفتن جنبش دادخواهي در سطح داخلي و بين المللي و كارزار مقاومت ايران براي وارد كردن پاسداران در ليستهاي تروريستي به شدت نيازمند آن است.

ظريف كه تلاش مذبوحانه اش براي جلوگيري از گردهمايي ويلپنت، با شكست مواجه شد در پاسخ به خبرنگاران رژيم در اين رابطه گفت : «ما در گفتگوهايمان با مسئولان فرانسه اين موضوع را به عنوان يك نقطه ابهام در روابط مطرح كرديم».

مقاومت ايران در اطلاعيه سوم مرداد ماه خود ، به دنبال سفر كمال خرزاي وزير خارجه پيشين ملايان به پاريس اعلام كرد:‌ «شوراي عالي امنيت آخوندها با حضور وزير خارجه و وزير اطلاعات آنها، پرونده سازيهاي جديد عليه مجاهدين و تحويل اين پرونده ها به قضاييه فرانسه را مورد بحث قرار داده است و در همين راستا دستگاههاي اطلاعاتي رژيم موظف شده اند مقامات فرانسوي را به تهران بكشانند تا با شوها و صحنه سازيهاي شناخته شده عليه مجاهدين آنها را تحت تأثير قرار دهند».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s