قانون جديد تحريمها عليه رژيم آخوندى و پاسداران بايد فورى، دقيق و بدون استثنا اجرا شود

قانون جديد تحريمها عليه رژيم آخوندى و پاسداران بايد فورى، دقيق و بدون استثنا اجرا شود

le-president-americain-donald-trump-a-la-maison-blanche-a-wa_3344422دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران طى اطلاعييه يى اعلام كرد: مقاومت ايران ضمن استقبال از امضاى لايحه قانونى تحريمهاى جديد عليه رژيم آخوندى و سپاه پاسداران توسط رئیس جمهور آمريكا و تبديل آن به قانون،   بر ضرورت اعمال فورى، دقيق و بدون استثناى آن تأكيد مى كند و خواستار پيوستن اتحاديه اروپا به اين تحريمهاست. هيچ راهى براى فرار از اين قانون براى رژيم و ديگر طرفهاى ذينفع نبايد باقى گذاشته شود. اخراج سپاه و شبه نظاميان وابسته به آن از منطقه به خصوص از سوريه و عراق لازمه اجراى اين قانون و پايان دادن به جنگ و بحرانى است كه تمامى منطقه را فرا گرفته است.

اين لايحه قانونى كه هفته گذشته توسط مجلس نمايندگان و سناى آمريكا تقريبا به اتفاق آراء به تصويب رسيده بود، حاوى تحريمهاى جديدى عليه رژيم آخوندى به خاطر نقض حقوق بشر و تولید و تكثير موشكهاى بالستيك است و سپاه پاسداران را مشمول تحريمهايى مى كند كه بر ليست SDGT «تروريستهاى جهانى كه به طور ويژه نامگذارى شده اند» مى كند. اين ليست پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به دستور رئیس جمهور آمريكا تشكيل شد.

سپاه پاسداران به مثابه حافظ تماميت رژيم آخوندى و بازوى اصلى آن در سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايى در ليستهاى تروريستى سالها پيش از اين بايد در ليستهاى تروريستى قرار مى گرفت اما مماشات با ديكتاتورى آخوندى راه را براى تاخت و تاز پاسداران و مزدورانشان در تمام منطقه باز گذاشت.

به دنبال تصويب اين لايحه توسط سناى آمريكا خانم رجوى رئیس جمهور برگزيده مقاومت ايران گفت: اعمال اين تحريمها بايستى با اقدام فورى عليه مسئولان اعدام و شكنجه و به ويژه قتل عام زندانيان سياسى در سال ۱۳۶۷ و در ر‌‌‌أس آنها خامنه اى ولى فقيه رژيم تكميل شود. آنها بايد به خاطر ۳۸سال جنايت عليه بشريت در مقابل عدالت قرار گيرند. به رسميت شناختن حق و خواست مردم ايران براى سرنگونى آخوندها و استقرار آزادى و دموكراسى در ايران بزرگترين كمك به صلح و آرامش در منطقه و جهان است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s