و آنگاه كه پرسيده شوى از «علامه دجاليت» و فرمول ۸۰-۲۰

و آنگاه كه پرسيده شوى از «علامه دجاليت» و فرمول ۸۰-۲۰

 محمد اقبال*

(برگردان فارسى مقاله عربى ”يسئولنك عن «علامة الدجل» وصيغة ۸۰۲۰ منتشر شده در رسانه هاى عربى)

 

يك روحانى كه قريب به يك دههUntitled در شهر قم در ايران به سر برده و اصول و قواعد و پايه هاى دجاليت را در محضر آخوندهاى پرورش يافته زير بال و پر «دجال بزرگ» روح الله خمينى فراگرفته است، كسى كه نه اخلاقى مى شناسد و نه به ارزشهاى انسانى پايبند است و نه به هيچ قانون آسمانى يا دنيوى و زمينى معتقد است.

«علامه دجاليت» يك عضو حزب الله لبنان بود و نام پرطمطراق و طولانى كه خودش براى خودش كه خيلى هم خوشش مى آيد انتخاب كرده اين است: «حضرت علامه دكتر سيد محمد على الحسينى لبنانى رييس شوراى اسلامى عربى در لبنان»…

«علامه دجاليت» … فردى هزارچهره و يك توريست حرفه يي

يك روز مى بينى كه پشت يك ميز نشسته و در برابرش پرچمهاى همه كشورهاى …

ادامه مطلب 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s