صداى بسيار زيباى دُرصـاف الـحـمـدانـي خواننده تونسى

صداى بسيار زيباى دُرصـاف الـحـمـدانـي خواننده تونسى

(ترجمه از من است) داستان به شكلهاى مختلف نقل شده است اين هم يك ورژن است … مرگ بر رژيم پليد خميني و تف و لعنت بر آخوندهاى حرام زاده

محمد اقبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s