استقبال از تحريمهاى جديد عليه ارگانها و فرماندهان پاسداران و فراخوان به گسترش تحريمها به ديگر فرماندهان و وابستگان سپاه

sepahhدبيرخانه شوراى ملى مقاومت طى اطلاعيه يى اعلام كرد مقاومت ايران از تحريم شمارى از ارگانها و فرماندهان سپاه پاسداران كه درگير سركوب و غارت مردم ايران و همچنين صدور تروريسم در منطقه و توليد موشكهاى بالستيك هستند، توسط وزارت خزانه دارى آمريكا استقبال مى كند و آن را يك قدم ضرورى براى مقابله با سياستهاى سركوبگرانه، جنگ طلبانه و تروريستى رژيم ملايان و ممانعت از گسترش موشكهاى بالستيكى كه صلح و آرامش در منطقه را تهديد مى كند، مى داند.
اين تحريمها بايد به سرعت تمامى افراد، ارگانها و نهادها و شركتهاى وابسته به سپاه پاسداران يا طرف معامله آن و مأموران و مزدوران خارج كشورى آن را شامل شود. تحريم فرماندهان سپاههای ۳۱ استان كشور، که مسئولیت سرکوب مردم در اين استانها را به عهده دارند، ضرورت مضاعف دارد.
اتخاذ تدابير و اقدامات ضرورى براى بيرون كردن سپاه از کشورهای منطقه از جمله سوریه و عراق لازمه پايان دادن به جنگ و خونريزى و برقراری صلح در منطقه و از الزامات اجراى قانون تحريمها مصوب كنگره آمريكا و نامگذارى سپاه پاسداران در ليست تروريستى است.
مقاومت ايران خواستار پيوستن اتحاديه اروپا به تحريم سپاه پاسداران است. بخش عمده اقتصاد ايران در دست سپاه پاسداران است و معامله با آن به معنى سوخت رساندن به جنگ افروزى و ماشين ترور و سركوب و جنگ افروزى و كشتار در منطقه و گسترش فعاليتهاى اتمى و افزايش توليد موشكهاى بالستيك است.
پاسدار- سرتيپ غلامرضا جلالي، فرمانده پدافند غير عامل رژيم آخوندي، در روز ۷ آبان در مصاحبه با تلويزيون رژيم يك قلم اذعان كرد كه قرارگاه خاتم سپاه پاسداران «خیلی پروژه مثل سد و نیروگاه و پالایشگاه انجام میدهد … پنج هزار شركت دارند با قرارگاه خاتم سپاه كار می كنند».

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s