پارلمان انگلستان: ثبت قطعنامة پارلماني 483 توسط نمايندگان پارلمان از احزاب مختلف براي ليست‌گذاري تروريستي سپاه پاسداران و اخراج سپاه از كشورهاي منطقه

20171121642365852791قطعنامة پارلماني 483: پارلمان انگلستان بر نقش سپاه پاسداران در ترور اعضاي ائتلاف اصلي اپوزيسيون، سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران، تأكيد مي‌كند
باب بلكمن ارائه‌دهندة اصلي قطعنامة 483: انگلستان بايد در مبارزة مردم ايران و اپوزيسيون سازمان‌يافتة آنها، شوراي ملي مقاومت ايران، براي تحقق خواسته‌هاي دموكراتيك آنان و يك ايران آزاد و دموكراتيك، در كنار آنها قرار بگيرد.
پارلمان انگلستان:
ثبت قطعنامة پارلماني 483
براي ليست‌گذاري تروريستي سپاه پاسداران
و اخراج سپاه از كشورهاي منطقه
 
پارلمان انگلستان بر نقش سپاه پاسداران
در ترور اعضاي ائتلاف اصلي اپوزيسيون
سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران
تاكيد مي كند
 
پارلمان از دولت انگلستان مي خواهد
سپاه را در ليست سازمان‌هاي ممنوعه بگذارد
و خواستار اخراج آن از سوريه و عراق
و ديگر كشورهاي خاورميانه شود.
 
نمايندگان پارلمان انگلستان از احزاب مختلف اين كشور، قطعنامة 483 را كه به قرار دادن نام سپاه پاسداران رژيم آخوندي در ليست تروريستي و ممنوعة انگلستان فراخوان مي‌دهد، به ثبت رساندند.
ارائه‌دهندگان قطعنامة 483 پارلمان انگلستان تحت عنوان «نقش سپاه پاسداران (رژيم) ايران» عبارتند از:
باب بلكمن نمايندة پارلمان انگلستان از حزب محافظه‌كار
سر ديويد ايمس رئيس مشترك كميتة دوستان ايران آزاد در پارلمان انگلستان
لوئيس المان نمايندة پارلمان انگلستان از حزب كارگر
استيو مك كيب ناظم پارلماني و وزير سايه پيشين در دولت سايه حزب كارگر
راجر گادسيف نمايندة پارلمان انگلستان از حزب كارگر
باب بلكمن ارائه‌كنندة اصلي اين قطعنامه، گفت: «قطعنامة اضطراري پارلماني 483 كه توسط نمايندگان از كلية احزاب مورد حمايت قرار گرفته است به دولت (انگلستان) هشدار مي‌دهد كه سپاه پاسداران… نيروي اصلي در تمامي فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كنندة رژيم ايران در منطقه و حمايت نظامي از گروه‌هاي تروريستي شبه نظامي وابسته به آن در سراسر منطقه است و تمامي اين اقدامات برخلاف دو قطعنامة مصوب شوراي امنيت است. (قطعنامه) هم‌چنين اهميت محكوم‌كردن برنامه‌هاي موشك دوربرد و بالستيك رژيم (ايران) و سركوب بي‌رحمانه در داخل كشور عليه مخالفان، مدافعان حقوق بشر و افراد دو مليتي را مورد تأكيد قرار مي‌دهد».
باب بلكمن، اضافه كرد: «اين قطعنامة تمام‌حزبي، مصرانه از دولت انگلستان مي‌خواهد در يك قدم ضروري براي مقابله با فعاليت‌هاي مخرب و بي‌ثبات‌كنندة (رژيم) ايران در منطقه و هم‌چنين برنامه‌هاي توليد موشك‌هاي بالستيك (اين رژيم)، سپاه پاسداران (رژيم) ايران را به‌عنوان يك سازمان تروريستي ممنوعه نام‌گذاري كند و به‌طور خاص با ايالات متحده، فرانسه و آلمان براي كمك به متحدانمان در منطقه همكاري كند. ».
باب بلكمن از ارائه دهندگان این قطعنامه هم‌چنين، تأكيد كرد: « انگلستان بايد در كنار مردم ايران و اپوزيسيون سازمان‌يافتة آنها، شوراي ملي مقاومت ايران، در مبارزةشان براي تحقق خواسته‌هاي دموكراتيك آنان و يك ايران آزاد و دموكراتيك، قرار بگيرد».
قطعنامة 483
نقش سپاه پاسداران رژيم ايران
پارلمان انگلستان در ابراز نگرانيهاي جدي در ارتباط با نقش سپاه پاسداران در نقض حقوق بشر در ايران و حمايت از تروريسم در خارج شامل فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌کننده در منطقه و گزارشاتي كه حاکي از ارتباطات (رژيم) ايران و حمايتش از گروه‌هاي نظامي و ليست‌گذاري شده است، به دولت مي‌پيوندد،
(پارلمان) يادآور مي‌شود که سپاه پاسداران فعالانه در کشتار مردم سوريه دست دارد تا اسد ديکتاتور (سوريه) را سرپا نگهدارد و کودکان و نيز پناهجويان افغاني را عضوگيري مي کند و به آنها آموزش مي‌دهد تا به شبه نظاميان تروريست تبديل شوند،
(پارلمان انگلستان) بر اين اعتقاد است که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به‌خاطر دست داشتن در تروريسم بين‌المللي ازجمله در بمب‌گذاري 1994 در مرکز فرهنگي يهوديان در بوئنوس آيرس، در ليست اخطار قرمز انترپل قرار دارند،
(پارلمان انگلستان) بر اين امر تأکيد دارد که سپاه پاسداران فقط به ولي فقيه (رژيم) ايران پاسخگو است و مسئول سرکوب مردم ايران از جمله سرکوب قيام 2009 و نيز دستگيري خودسرانة شهروندان دو مليتي است،
(پارلمان انگلستان) علاوه بر اينها نقش سپاه پاسداران را در ترور مخالفان ايراني در خارج شامل اعضاي ائتلاف اصلي اپوزيسيون، سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران را يادآور مي شود،
(پارلمان انگلستان) دست‌داشتن سپاه پاسداران در برنامة موشک بالستيک و اتمي (رژيم) ايران را به‌رسميت مي‌شناسد و اين موضوع را مد نظر قرار مي‌دهد كه سپاه پاسداران توسط متحدان بين‌المللي (انگلستان) از جمله ايالات متحده، يک گروه تروريستي محسوب مي‌شود،
(پارلمان) با اين ديدگاه دولت اشتراک نظر دارد که حمايت سپاه پاسداران از تروريسم، چشم‌اندازها براي امنيت منطقه‌يي و صلح بادوام در منطقه را تضعيف مي‌کند،
(پارلمان انگلستان) دولت را فرا مي‌خواند كه سپاه پاسداران را در ليست سازمان‌هاي ممنوعه قرار بدهد، تدابير تنبيهي عليه مقامات سپاه اعمال کند و با متحدان براي اخراج سپاه پاسداران از سوريه، عراق و خاورميانه کار کند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s